It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Thursday, February 26, 2015

Move Trètman Ayisyen Sendomeng: Pou jwenn solisyon, Ayiti dwe repran chemen CARICOM ak OEA pa Stanley Lucas


An Septamb 2013 Lakou Konstitisyonèl Dominikani deside revoke nasyonalite omwen 800.000 Dominiken ki gen lonbrit familyal yo mare ak Ayiti. Desizyon sa a mete Dominiken sa yo nan yon sitiyasyon malouk, paske jodi a yo pa genyen nasyonalite e yo tounen apatrid.

800 000 Dominiken-Ayisyen apatrid
 Lè yon moun apatrid ou pa gen batistè, kat didantite, paspò, ou pa kapab ale lopital, ou pa nan lekòl, ou pa nan inivèsite. Lè sa rive, yo elimine papye tè w, kont labank elatrye e ou pa genyen okenn estati legal nan sosyete a. Lè ou apatrid ou pa ekziste. Se nan sitiyasyon sa a ke 700.000 Dominiken-Ayisien ki apatrid ap viv jodi a. Dapre sa ki ekri e analiz ki fèt nan Sendomeng, se ansyen prezidan Leonel Fernandez ki dèyè aksyon politik anti ayisyen sa yo. Genyen tou ayisyen ki san papye Sendomeng. Ayisyen ki san papye yo nan kategori moun kal chache travay ak lòt opòtinite ekonomik. Ou jwenn yo nan batey, konstriksyon, sa k ap vann nan lari elatrye. Dominiken yo nan politik metdam ke yap mennen melanje 2 gwoup sa yo. 

Ayiti te mete koze a sou tanbou entènasyonal
Lè kesyon apatrid la komanse an 2013, gouvènman ayisyen an fè yon bèl mouvman diplomatik. Andedan CARICOM mouvman sa yo abouti. Yo te bay Sendomeng yon kanpe la nan pwosesis rekonesans li andedan enstitisyon sa a. Venezuela ki genyen anpil presyon ekonomik sou Sendomeng, a travè Petrokaribe, te voye pinga bayo. Konsèy Pèmanan Oganizasyon Eta Ameriken (OEA) te voye yon komisyon ankèt Sendomeng, pou al ankete e gade kisa k ap pase sou dosye sa a. Komisyon sa a te fè yon rapò malouk ki te montre ke Sendomeng pa respekte konvansyon entènasyonal yo e pwòp lwa lakay yo. Pi devan, te genyen yon desiszyon jistis ke Lakou Entèameriken te pran tou kont Sendomeng. 

Koman Dominiken yo reaji?  
Lè Dominiken yo wè ke yo pran nan pèlen onivo miltilateral, sa vle di andedan OEA ak Caricom, yo deside pran yon lot wout. Dominiken yo sèvi ak zanmi yo ki nan sektè prive a e ke yo fè biznis ak yo pou fè presyon sou gouvènman Ayisyen an. Dominiken yo rele zanmi yo ki nan Gwoup de Boudon an, pou ede yo planifye dezòd an Ayiti e fè presyon sou responsab leta panou. Nou tout konnen ke Dominiken yo chak ane voye vann plis pase 2 milyard pwodwuy Dominiken an Ayiti e yo ranmasse tou 32 pousan nan 1.9 milya ke diaspora US la voye an Ayiti chak ane. Nan biznis mete pye sou kou peyi dayiti ekonomikman e politikman, alye Dominiken yo se gwoup de Boudon an ak kèk nèg INITE ki te nan leta a avèk Preval.

Nou sonje ankèt Premye Minis Garry Conille te fè sou asosyasyon sa yo e rapò ke li te pibliye, ki fè ke mesye INITE ki andedan gouvènman Tèt Kale a te responsab ke Conille pèdi djòb la. Se menm mesye INITE sa yo ki marye ak Gwoup de Boudon an ki fè Laurent Lamothe pèdi djòb li tou. Jodi a mesye sa yo ap travay pou elimine fizikman Martelly ak Aristide pou louvri wout la pou Preval ak mesye INITE yo. Kidonk, avèk sipò Gwoup de Boudon ak INITE, Dominiken yo mete 50 milyon dola nan lari pou fè manifestasyon politik nan peyi dayiti, yon fason pou fòse responsab leta yo rantre nan dialòg dirèk ak Sendomeng. Nou sonje deklarasyon lidè OPL la, Sauveur Pierre Etienne, sou 50 milyon ke Dominiken yo te distribye pou dezòd kapab fèt e afebli leta dayiti.
Gwoup de Boudon an fè anpil lobby tou Washington pou dialòg dirèk sa yo fèt. Apre ke yo rale anpil fil politik pa anba, mesye Gwoup de Boudon yo reyisi nan strateji lè yo fè Sendomeng chita dirèkteman ak Ayiti. Otomatikman ke safèt sa bloke apwòch miltilateral la ki te pèmèt Ayiti make pwen e defann enterè viktim ke y ap maspinen Sendomeng. Jodi a nou tout konnen ke apwòch bilateral la echwe. Se lanmò jènn gason sa a, Jean-Claude Harry, alias Henriclo Jean, ki vini mete sa nan figi nou tout, avèk anpil veksasyon derespektan. 

Devan reyalite sa a, kisa nou dwe fè?
Avni Sendomeng depann de Ayiti e avni Ayiti depann de Sendomeng. Annatandan ke politisyen ak lidè politik peyi dayiti prepare yon estrateji pou Sendomeng, an kolaborasyon avèk pwogresis ki nan sektè prive a, nou dwe remete dosye sa andedan Caricom e andedan OEA. Semenn pwochenn ap genyen yon gwo reyinion Caricom nan peyi Allemagne. Nou dwe sèvi ak reyinyon sa a pou fè 2 bagay. Premye a, se prezante Duly Brutus, minis afè etranjè a, kòm kandida pou pòs sekretè jeneral OEA. Si sa fèt, Brutus t ap premye moun nwa ke rejyon an e peyi dayiti t ap prezante kòm kandida pou pòs sekretè jeneral OEA. Jodi a kandida k ap fè kanpay yo pa genyen konsansis sou yo. Si Brutus t ap pase, li t ap premye moun nwa ki vin sekretè jeneral OEA. Pa bliye ke rejyon sa a gen plis pase 40 milyon moun nwa ladan l, e OEA depi kèk jou kite moun nwa yo dèyè nan yon pakèt domenn edikasyon, lasante, aksè a opòtinite ekonomik elatrye. Dezyèm lan, se dosye apatrid Sendomeng la ke nou ta dwe relanse nan reyinyon Caricom sa a, pandan ke anbasadè nou nan OEA ta relanse dosye apatrid yo andedan konsèy pèmanan OEA . 

Mezanmi an konklizyon, reyalite dosye sa a, toudabò se yon reyalite ekonomik ke li ye. Menas pèmanan pou nou tout rele Gwoup de Boudon, yon seri de nèg ki pa vle envesti pou kreye richès, ki pa vle travay ak opòtinite ekonomik pandan ke y ap peze souse peyi a atravè tout monopòl ke yo genyen nan men yo. Gwoup de Boudon an kwè nan spekilasyon, e yo pa kwè nan envestisman ki ka ogmante pwodiksyon peyi a e kreye richès. Atravè spekilasyon sa a, yo voye achte Sendomeng pou revann Ayiti. Apwòch sa a ap kraze peyi a. Nèg yo mare sosiss yo ak yon seri de enterè Dominiken pou yo vann nou tout tankou ti sale. Gwoup de Boudon an genyen yon gwo responsabilite nan afebli leta, pou enterè pa yo. Si nou kontinye politik monopòl la e si mare sosis sa a kontinye, pral genyen plis mizè e plis kriye. Noumenm nou kwè nan envèstisman dirèk ki kapab ede kreye opòtinite ekonomik. Men genyen yon jan pou l fèt, pou ke envestisè sa fè lajan, pou peyi a ak moun ki nan peyi a fè kòb tou. Jan Gwoup de Boudon an ap fonksyone a, sa se tankou mwen ta di w, nèg yo mete anplas yon sistèm de mèt ak esklav. Se tankou mwen ta di w ke Gwoup de Boudon an reprezante enterè kolon Dominiken ki vle mete pye sou kou esklav yo nan peyi dAyiti. Sa p ap fasil chanje sa, paske mesye yo kreye yon anviwonnman sosyal ki anpeche ke pwoblèm yo poze e yo genyen lidè politik ki nan pòch yo tou. Mwen panse ke lè a rive pou nou chanje sa. Chanje sa, sa vle di ke lidè politik yo dwe finalman prezante peyi a yon plan ekonomik k ap chanje reyalite sa yo,  ka p kreye richès, mete konpetisyon ekonomik, modènize e chanje lavi nou. Anatandan fòk nou kale je nou pou ke ultranasyonalis yo pa gate bay yo nèt e pou sèvis entelijans Dominiken pa kreye dezòd lakay nou. 

Wednesday, February 18, 2015

Sendomeng: Ann sispann ranse,ann pale koze serye pa Stanley Lucas


Lidè politik yo ak moun kap reaji sou dosye Sendomeng lan parese anpil e yo pa vle travay sou li tout bon. Yo pa vle chita travay pou pare yon dosye serye ki prezante klèman pwoblèm ke nou genyen anndan e andeyò peyi Dayiti, pou pwopoze solisyon ki ta kapab pèmèt nou jwen solisyon a pwoblèm sa yo. Jèn sa a, Jean Claude Harry alias Henriclo Jean ke dominiken yo pann nan move kondisyon Sendomeng vekse tout ayisyen e relanse deba sou rezo sosyo yo e nan radyo, sou rapo ki ekziste ant Sendomeng e Ayiti.

Konsyans nasyonal nou manke konviksyon
Jiskaprezan sa mwen tande e sa mwen li raple mwen menm reyaksyon emosyonèl ki te fèt apre ke Lakou konstitisyonèl Dominiken yo te revoke nasyonalite omwen 700.000 dominiken, paske yo gen orijin ki marye ak Ayiti. Anpil moun te move tankou kong pou de jou. Apre sa tout moun bay vag. Konpotman sa montre ke konsyans nasyonal nou manke konviksyon, manke detèminasyon. Yon pati nan klas politik ayisyen an tankou yon batiman san vwal. Yo paka al nan gwo lanmè. Yo manke wè lwen. Nèg yo pa analize kijan dominiken trete ayisyen ki lakay yo. Dominiken an konnen klas politik nou an gen anpil malfini grangou ak feodal ladan l. Anmèmtan dominiken Sendomeng ap maltrete ayisyen lakay yo, anmèmtan y ap chèche vann machandiz yo lakay nou. Sa a se yon move dekabès yo fè sou nou. Gen anpil politisyen nou ke Dominiken yo kapab achte. Si deja lakay nou, politisyen yo pa pwoteje pèp nou, kijan yo pral kapab pwoteje ayisyen ke y ap maltrete Sendomeng ? Dominiken yo ranse avèk nou, paske yo pran nou pou malfini bèk papye, malfini divize, malfini grangou.

Gen de bagay ki dwe chanje. Fòk nou komanse aprann fè dosye, defini objektif, epi pa lage anyen sou wout jiskaske nou kòmanse jwenn rezilta ke nou t ap chache. Eske nou panse ke depi Boukman, anpasan pa Toussaint Louverture rive sou Dessalines, ke nou t ap jwenn endepandans nou kom peyi, si nou pa t kenbe detèminasyon nou vivan e si nou pa t konnen sa nou te vle?

Fòk nou chita pran san nou, pou nou konprann Sendomeng
Jodi a nou dwe chita pran san nou pou nou konprann Sendmoneng e prepare yon dosye ki genyen dè objektif klè ka p pèmèt nou edike popilasyon nou, fè yo konprann andedan e deyo peyi a ki wòl ke yo ka jwe pou pèmèt nou jwen rezilta. Dosye sa a pèmèt nou konpran feblès politik e ekonomik entèn nou ki pèmèt Dominiken byen mennen. Jefò prepare dosye sa a dwe pèmèt nou tou konprann sa k ap pase andedan Sendomeng, e konpreyansyon sa a pral pèmèt nou rezoud pwoblèm yo, akoz de yon estrateji klè pa rapò ak estrateji ejemonik dominiken . Anndan Sendomeng menm, nan mitan gouvènman dominiken an, nan mitan opozisyon an, nan mitan sektè ekonomik e sosyal yo, e onivo kiltirèl, yo preske tout dakò sou kisa yo dwe fè ak nou. Èske nou menm nou genyen konsansis sa a lakay nou?

Èske nou konprann kijan politik anti-ayisyen an òganize Sendomeng ?
Jodi a, lè ou pale ak lidè politik peyi dayiti, lidè ki nan sektè prive a, nan sosyete sivil e diaspora peyi dayiti, èske ou wè ke yo gen konesans kijan politik anti-ayisyen an òganize Sendomeng? Eske lidè politik, ekonomik e sosyal peyi dayiti konprann kijan politik enstitisyonèl la òganize Sendomeng pou anpeche dominiken-ayisyen e ayisyen rantre lekòl? Pou anpeche yo benefisye de lopital? Bloke yo pou yo pa jwenn ak de nesans? kat idantite? kat elektoral? paspò? anpeche yo rantre nan inivèsite? anpeche yo travay e fè yo tounen yon bann apatrid, fè yo tounen moun ki pa moun? Ki lidè lakay nou ki montre ke yo konprann jan pati politik dominiken ak sektè prive dominiken aji pa rapò a Dominiken-ayisyen e ayisyen ki Sendomeng e peyi dayiti? Èske lidè politik nou yo e moun k ap analize, ka eksplike poukisa dominiken yo ap achte avyon de gè nan men brezil, bato de gè, tank ak yon pakèt gwo lòt zam alòske anfas, an Ayiti, pa gen okenn menas? Èske lidè politik nou yo sonje masak 30.000 ayisyen Sendomeng e pare dosye yo ak dè estrateji pou garanti ke sa p ap rive ankò? Èske lidè politik nou yo konpran eksplwatasyon travayè ayisyen Sendomeng, ke nèg yo eksplwate tankou esklav, pou fè lakay yo mache byen? Eske lidè politik yo konprann politik ekonomik Sendomeng ki mete pye sou kou peyi dayiti ak ekspòtasyon 2 milya dola pwodwui dominiken ayiti chak ane? Èske lidè politik yo konprann wòl gwoup de boudon ap jwe pou enterè dominiken onivo ekonomik pou afebli leta, afebli nou e afebli pati politik ki vle defann enterè peyi dayiti? Èske lidè politik yo konprann, jan Sauveur Pierre Etienne te di a, ki wòl ke yon seri de konze politik ap jwen nan sèvi ak 50 milyon dominiken bay, via gwoup de Boudon pou mete manifestasyon nan lari e afebli gouvènman lakay nou? Li lè nou poze pwoblèm sa yo ansamb, pwopoze e aplike solisyon pou yo. Fòk nou demontre ke n ap kapab travay ansamb, pandan plizyè deseni, pou nou rive jwenn sa n ap chache yo.

Fòk nou fè yon bon radyografi pou nou prepare yon bon solisyon
Anatandan, anplis de endignasyon ke nou santi, paske nou kapab jwenn rezilta, annou pare dosye a, annou esaye fè radyografi defi a pou nou kapab prepare, pwopoze e aplike solisyon yo. Lè na p pale de solisyon kisa nou vle di? Nou vle di ki enstitisyon ke nou dwe konstwui e kijan nou dwe ranfòse leta panou? Ki politik komèsyal e ekonomik ke ayiti ta dwe aplike pa rapò a Sendomeng? Lè ou poze kesyon sa a, w ap mande tèt ou eske nou genyen yon politik ekonomik nasyonal? Ki estrateji pou politik etranjè ayiti sou sendomeng? Ki politik de defans? Kijan nou kapab travay ak diaspora ayisyen sendomeng lan pou chanje sa? Jodi a mwen panse ke fòk nou travay seryezman e fè dosye yo, si nou vle jwen rezilta.

 Si se pa sa n ap kontinye vekse pou de jou, epi kèk mwa pase nou bliye jiskaske sa refèt ankò. Yon jou nou ka menm sezi ke yo touye 30.000 ayisyen ankò. Pou bagay sa yo pa rive fòk nou travay, fòk nou goumen, fòk nou pare e fòk nou gen detèminasyon nan sa n ap fè. Men sa ki pi enpotan, fòk nou sispan ranse e fòk nou retire betizè anakopopilis yo nan politik peyi a, pandan ke n ap korije kaye gwoup de Boudon an, ki se yon menas pèmanan pou peyi dayiti, paske yo se premye defansè enterè dominiken an ayiti. Dechouke anakopopilis yo ak gwoup de Boudon an pap fasil paske gen yon teren sosyal ki fè yo pran rasin. Analiz sa se baze  prizdekonsyans ke nou dwe bâti pou chanje sa, menm si nou pran plizyè lanne pou nou bati li.

Monday, February 16, 2015

Onze Ans Après: Pour Comprendre la Démission de Jean Bertrand Aristide et sa violence actuelle pour échapper à la justice par Stanley Lucas


La plupart des anciens dictateurs essaient toujours de réécrire l’Histoire. Aristide, depuis onze ans, essaie de faire disparaître la documentation (vidéos, audios, interviews, photos, documents) de sa dictature, sa répression systématique contre les opposants, la manipulation des résultats des élections, sa corruption, ses violations de droits humains, son embargo économique et ses demandes d’occupations militaires d’Haïti. C’est toujours quelqu’un d’autre ce n’est jamais lui. Aujourd’hui, ses intimidations, menaces, sa violence contre les familles des victimes et la complicité de militants de droits humains contribuent au blocage de la justice et a la protection des bourreaux.

Réécriture de l’Histoire 2000-2004 et manipulation
Aristide a fait de son mieux en utilisant des consultants étrangers pour réécrire son histoire, tout en qualifiant de macoutes les démocrates haïtiens qui ont défendu avec courage la Constitution et la liberté malgré ses menaces.  Deux coups d’Etat électoraux de 2000 ont été les gouttes qui ont rempli le verre et ont amené à la démission de Jean Bertrand Aristide comme Président de la république d’Haïti après un soulèvement populaire.

Le 21 Mai 2000, Jean-Bertrand Aristide et les membres de son parti Fanmi Lavalas manipulaient les résultats des élections législatives, en changeant les choix du peuple. Aristide menaça d’exécuter le Président du Conseil Electoral Me. Léon Manus s’il ne publiait pas les résultats préparés par lui et ses alliés Lavalas. Manus refusa de trahir le peuple et prit l’exil.  Apres Lavalas publia ses résultats se donnant 91% des postes au Parlement, contrairement au 9% qu'ils avaient reçu du peuple. Cette lettre de Léon Manus, un héros de la démocratie donne les détails menaçants et dangereux de cette période. Klike la: http://www.windowsonhaiti.com/bbs/messages/583.html  

Un bourrage des urnes aux conséquences néfastes
Aristide, sans se soucier des différents secteurs de la société haïtienne qui ont rejeté son coup d’Etat électoral du 21 Mai, mettra en place un Conseil Electoral partisan, formaté pour organiser le coup d’Etat électoral des présidentielles. Le 26 Novembre 2000, Aristide n’avait aucun candidat de poids en face de lui, sauf un individu discrédité connu de tous, qu’il avait payé pour monter sa comédie électorale. La participation populaire ce jour-là était de moins de 1%. Les lavalassiens ont bourré les urnes pour obtenir ce taux de participation. Aristide se donna 83% du taux de participation de moins de 1%. Comme ce fut le cas pour les législatives de Mai, l’ensemble du pays rejeta le coup d’Etat électoral du 26 Novembre 2000 qui lui permettra d'accéder illégalement à la présidence.

 Soucieuse de la stabilité politique du pays, l’administration américaine envoya à Port-au-Prince son Conseiller à la Sécurité Nationale, Anthony Lake, pour trouver une solution pour rétablir la démocratie et retourner à l’ordre constitutionnel. Un accord en huit points pour rétablir la démocratie fut signé entre Aristide et Lake. Malgré tout, le 7 Février 2001 personne ne se présenta à la prestation de serment mascarade d’un Président qui a réalisé un coup d’Etat électoral pour prendre le pouvoir. Les Haïtiens qualifieront ce gouvernement et les "élus" contestés du parlement de facto. Pour protester contre le coup d’Etat électoral, l’opposition à travers la Convergence Démocratique, organisa le même jour une prestation de serment parallèle avec leur Président symbolique Me. Gérard Gourgue. Ceci eut un impact politique considérable sur la société.

Le vrai visage brutal d’un pseudo démocrate
Une fois au palais national, au lieu d’appliquer les huit points de l’accord signé avec les Etats Unis, Aristide débuta une campagne systématique de répression et de violences contre différents secteurs de la société haïtienne. La violence Aristidienne était aveugle et brutale. Nombreuses seront les victimes : partis politiques, organisations de femmes, jeunes, paysans, journalistes, étudiants, artistes etc. De 2001 à sa démission en Février 2004, cette violence aveugle d'Aristide frappera les locaux des partis politiques (MDN, OPL, KONAKOM, KID) qui seront brûlés ainsi que la résidence des leaders politiques comme Victor Benoit, Gérard Pierre Charles et Luc Mezadieu. Le journaliste Brignol Lindor sera exécuté sous prétexte qu’il faisait partie de la Convergence Démocratique, si ou bliye  Klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=Brignol+Lindor&sid=0&critere=0&id=3678&p=15

Les locaux du Mouvement Paysan Papaye furent brûlés dans le Plateau Central. Menteur, Aristide tentera de fabriquer une thèse selon laquelle en Février 2004 les Etats-Unis l’avait kidnappé. N’est-ce pas lui qui avait imposé l’embargo économique et avait demandé aux Américains de le ramener militairement en Haïti en 1994 ? Pou plis detay klike la : http://www.nytimes.com/1994/06/03/world/doubting-sanctions-aristide-urges-us-action-on-haiti.html    


Pour comprendre le soulèvement général contre la dictature Lavalassienne qui a cause la démission d’Aristide revisitons quelques dates:

Novembre 2000: Les OP Pro-Lavalas cherchent à provoquer l'opposition klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=1693

Novembre 2000: Lettre du Sénateur Irvelt Chery aux Commissaires du Gouvernement demandant l’arrestation des responsables des crimes du mouvement Lavalas: http://www.slideshare.net/Stanleylucas/crimes-de-jean-bertrand-aristide-par-senateur-irvelt-chery

5 Mars 2001: Aristide refuse d'appliquer l'accord en huit points pour le retour à l'ordre constitutionnel. Jean Bertrand monte sans consultation un Conseil Electoral Provisoire bidon avec des Duvaliéristes rallies à sa cause pour s'accaparer illégalement du pouvoir klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=2164

Juin 2001: Assassinat de deux (2) membres de l’Espace de Concertation klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_econ_fr.php?id=2630

Décembre 2001: Exécution par lavalas (Domi nan bwa) du journaliste Brignol Lindor a Petit Goâve. Lavalas l’accusait d’être membre de la Convergence. Klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=Brignol+Lindor&sid=0&critere=0&id=3655&p=16

17 Décembre 2001: Au lieu d'appliquer les huit points pour revenir a l'ordre constitutionnel, mise en scène de Jean Bertrand Aristide qui fait incendier et bruler les locaux des partis politiques et les résidences des leaders. Les premières victimes sont Victor Benoit, Gérard Pierre Charles et Luc Mezadieu. Klike la: http://haitireconstruction.ning.com/profiles/blogs/le-devoir-de-m-moire-17-d-cembre-2001-17-d-cembre-2011   Le Sénateur conteste Lavalas Prince Sonson Pierre aurait assure la coordination de ces incendies commanditées, klike la: www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=4145

Février 2002: Trois journalistes en exil a cause des violences d’Aristide. klike la: http://www.liberation.fr/monde/0101402307-trois-journalistes-haitiens-en-exil-des-methodes-d-aristide

16 Avril 2002: Fanmi Lavalas justifie les violences du 17 Décembre 2001 contre les partis politiques, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=4362  

Le meme jour King Kino accuse Jean Bertrand Aristide d'avoir trahi le peuple Haïtien, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=4358

Avril 2002: L’Opposition dénonce les violences Lavalas du 29 avril à Port-au-Prince klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_econ_fr.php?id=4449

Avril 2002: Avertissement de Romero Cuevas aux OP Lavalas qu'il compare au FRAPH klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=4381&action=print

Mai 2002: Jean Bertrand Aristide revient avec la méthode zéro tolérance klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=4562&action=print

7 Juin 2002: La presse inquiete des attaques de lavalas, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=4666

Aout 2002: Lavalas veut arrêter arbitrairement les membres de la Convergence Démocratique klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=violences+aristide&sid=0&critere=0&id=5071&p=38

23 Aout 2002: Lavalas s'attaque aux étudiants de l'université, klike: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=5103&action=print

3 Septembre 2002: Violences de Lavalas contre un rassemblement pacifique de l'opposition démocratique. klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=5165  

7 Novembre 2002: un parlementaire accuse des membres du parti Lavalas au pouvoir de vouloir l'assassiner, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5544

28 Novembre 2002: Face a la violence Lavalas le front de défense de l'université fait un appel a la greve, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5647

Décembre 2002: Mise à sac de radio Maxima au Cap Haïtien klike la:... http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5759

5 Décembre 2002: Face a la violence politique de lavalas cri d'alarme des organisations de droits humains, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=5684

6 Décembre 2002: Lavalas s'attaque a une manifestation pacifique, klike la; http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5693

7 Décembre 2002: Lavalas fait bruler le local du parti politique MDN, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=5724&action=print

17 Décembre 2002: 16 journalistes partis pour l'exil a cause des menaces et violences demandent le départ de Jean Bertrand Aristide, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5753

18 Décembre 2002: Lavalas s'attaque a radio Maxima au Cap Haïtien, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=5759

23 Janvier 2003: Jean tatoune et Amyot Metayer manifestent en faveur de Jean Bertrand Aristide, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=5933&action=print

Aristide fait exécuter Bernard Lauture un membre du secteur prive qui refuse de le supporter. Pour écouter le témoignage de sa femme klike la: https://soundcloud.com/studio21fm/invite-du-jour-26-mai-2014

25 Janvier 2003: La Presse dans le collimateur de lavalas ennemis de la démocratie, klike la: http://www.slideshare.net/Stanleylucas/la-presse-hatienne-dans-le-collimateur-de-lavalas-ennemi-de-la-democratie

19 Février 2003: Lavalas attaque les journalistes et les membres de l'opposition a Petit Goave, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=6091&action=print

24 Mars 2003: Les membres du pouvoir lavalas maltraitent des paysans, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=6254

11 Avril 2003: Les OP Lavalas au dessus de la loi, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=6363

1 Aout 2003: Johnny Auxilius sur le fonctionnement du système de répression mis en place par le pouvoir Lavalas. Klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=6960&action=print

23 Septembre 2003: Aristide fait assassiner son ami devenu gênant Amyot Metayer, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=7241&action=print   Buter Metayer ayant prit la releve prend la tète de l'armée cannibale jure de venger la mort de son frère et de s'attaquer a Aristide. On prétend qu’Aristide s'est servi du chef de la police de l'époque et un certain Odonel pour le faire exécuter Amyot. On rapporte aussi qu'Odonel a ramené à Aristide le cœur et les yeux d'Amyot Metayer

31 Octobre 2003: Les femmes Haïtiennes crient Halte aux hordes lavalasiennes pour que vive la vie, klike la: http://www.alterpresse.org/spip.php?article845

Novembre 2003: Les organisations populaires, Tet kole, Chandel, Anten Ouvriye, Sofa, Kay fanm, Korega, Papda, Enfofam, MUPC, KONAP crient pour que Haïti vive nous devons renverser le régime lavalas, Aristide doit partir et être juge, klike la: http://www.potomitan.info/ayiti/ayiti6.html

Décembre 2003: Assaut des OP contre l’Université klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=7624&action=print  

5 Décembre 2003: Les partisans Lavalas attaquent les étudiants, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=7620

5 Décembre 2003: Le secteur prive dénonce le caractère arbitraire du régime lavalas, klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=7617&action=print

8 Décembre 2003: Assaut des OP lavalas contre l'université, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=7624

19 Décembre 2003: Le chanteur de Boukman Eksperyans Theodore Beaubrun déclare qu’Aristide doit partir c'est qu'exige le peuple, klike la: http://www.alterpresse.org/spip.php?article974

20 Décembre 2003: Ayant perdu le support populaire et des institutions du pays, la veille de la célébration du bicentenaire de notre indépendance Aristide fait débarquer des soldats de l'Afrique du Sud en Haïti qui conduisent une répression systématique contre la presse et les citoyens Haïtiens, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=7742

26 Décembre 2003 : Pour intimider la population et l’empêcher de célébrer le bicentenaire libre Aristide envoi des militaires de l’Afrique du sud pour réprimer les Haïtiens : http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=7718&action=print

31 Décembre 2003 – 1 Janvier 2004 : Aristide fait venir des soldats étrangers de l’Afrique du Sud aux Gonaïves pour réprimer la presse et les citoyens voulant célébrer librement les deux cent ans d’indépendance. Pou plis detay klike la : http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=7742

6 Janvier 2004: Lavalas attaque les paysans dans le plateau central, klike la: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=7756

7 Janvier 2004: Le tribunal populaire des étudiants met en accusation Jean Bertrand Aristide, klike la: http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=7764&action=print

28 Janvier 2004: Le groupe anti néolibéral PAPDA déclare qu'Aristide doit partit immédiatement, klike la: http://www.alterpresse.org/spip.php?article1091

2 Février 2004: Les organisations de femmes déclarent le gouvernement lavalas hors la loi, klike la: http://www.papda.org/article.php3?id_article=48

Positions de différents secteurs de la société haïtienne demandant la démission d’Aristide en 2004:


Presse
Groupes de Femmes

Organisations de base

Artistes

Groupe Anti néolibéral

Femmes

Paysans

Société Civile

Droits Humains

Jeunes 

Partis PolitiquesFévrier 2004: Le dictateur Aristide face au peuple Haïtien pour survivre fera deux demandes d’intervention militaire étrangère. L’une aux Nations Unies et l’autre au gouvernement américain. Il sollicitant l'envoi de soldats étrangers en Haïti pour protéger son régime dictatorial comme il l'avait fait en 1994. Aristide dira que 3000 soldats étrangers suffiront cette fois en lieu et place des 22.000 de 1994. Les étrangers attendront sa démission pour se servir de sa demande et envoyer la MINUSTAH. Le laboratoire d'Aristide fera de son mieux pour se démarquer de cette demande d'occupation, mais son premier ministre Yvon Neptune confirmera qu'Aristide avait fait la demande de l'envoi des troupes et a menti en fabriquant l'histoire qu'il avait été kidnappe, klike la: http://radiokiskeya.com/spip.php?article7105   Avec trois lavalassiens dont un journaliste américain qui a un journal liberté, ti Ives et son beau père, le soir de la démission dans un restaurant haïtien de South Beach la thèse de kidnapping sera fabrique pour servir la cause. Apres la fabrication de cette thèse, Aristide demandera a ses sbires de répéter des messages montages préparés. Par exemple ils accusaient les démocrates qu’ils détestaient d’avoir orchestre l’arrivée de Guy Philippe en Haïti par la frontière dominicaine. Plus tard on apprendra lors des discussions publiques entre deux sénateurs Lavalas Moise Jean Charles et Gerald Gilles sur radio Galaxie que c’est Moise qui avait fait rentrer Guy Philippe en Haïti en 2004.  Pour écouter ces échanges klike la: https://soundcloud.com/haiticherie/lob-y-ak-joure-nan-fanmi


Octobre 2005 : Ambassadeur Américain James Foley sur le kidnapping fabrique d’Aristide déclare que ce dernier est un menteur. Klike la : https://soundcloud.com/haiticherie/ambassadeur-james-foley-pas-de-kidnaping-de-jean-bertand-aristide


2013 : Euvonie Georges une proche d’Aristide fait des révélations sur Scoop FM des crimes commis par un responsable national lavalas: https://soundcloud.com/studio21fm/revelations-euvonie-georges-auguste-responsable-national-de-fanmi-lavalas-execute-20-militants

2013: Le juge d’instruction Ivickel Dabresil convoque Jean Bertrand Aristide dans le cadre de l’assassinat du journaliste Jean Dominique. Klike la: http://solutionshaiti.blogspot.com/2013/05/jean-betrand-aristide-lassassinat-du.html

2014: Le juge d’instruction Ivickel Dabresil conclut que Jean Bertrand Aristide aurait ordonne l’assassinat du journaliste Jean Dominique. Klike la; http://radiokiskeya.com/spip.php?article9968

2014: Le juge d’instruction Sonel Jean François convoque Aristide pour escroquerie dans l’affaire des fonds des coopératives des citoyens voles. Klike la: http://unionnationale.ht/haiti-justice-raymond-jean-michel-fait-le-point-sur-le-dossier-aristide/

2014: Le juge d’instruction Lamarre Belizaire convoque le Président Jean Bertrand Aristide pour sa corruption, blanchiment et associations de malfaiteurs. Aristide avec la violence a intimide la justice et ne s’est jamais présenté devant le juge. Le mandat est toujours aux mains de la police nationale d’Haïti: http://www.slideshare.net/Stanleylucas/mandat-jean-bertrand-aristide-et-employes-fondation-aristide

Onze ans après sa démission c’est ce Jean Bertrand Aristide qui refuse de se présenter devant la justice qui se cache derrière les violences politiques actuelles en Haïti.

Friday, February 13, 2015

Tentative d'escroquerie ou de coup de force au Sénat d'Haïti? par Stanley Lucas


Après une décision étrange du juge Bredy Fabien à la Chambre des référés, le mercredi 11 février, le juge de paix Fred Marie Legerme, accompagné de l’ancien sénateur Simon Desras, s’est rendu au Sénat, pour signifier à l’institution que le mandat de ce dernier n’a pas pris fin.

Une décision judiciaire suspecte
Le Président du Sénat, Andris Riche a confirmé l’information qui a été remise au secrétariat général. Riche doit s’informer sur les détails de ce dossier qui semble être en attente. Etant donné que l’Etat haïtien va en appel, la décision étrange du juge Fabien, qui a donné préséance d’une carte administrative du Sénat sur le Moniteur, n’est pas définitive. Le Sénat doit laisser le dossier suivre son cours avant de se prononcer. Pour le Sénat, Desras est toujours un ancien sénateur, jusqu’à décision finale de la justice. En général le sénat valide les pouvoirs d’un sénateur sur la base des résultats publiés dans le Moniteur. Est-ce que la décision suspecte d’un juge peut changer les résultats des élections et prolonger le mandat d’un sénateur ? Quelles sont les implications de cette aventure provoquée par l’association Desras-Fabien?

Etrange tentative de prolongation de mandat
En Haïti les élus sont informés de leur fonction et de la durée de leur mandat, à travers la publication des résultats du Conseil Electoral Provisoire (CEP) dans le Journal Officiel de la république, « Le Moniteur ».  Le 21 juillet 2011, le Moniteur publiait son numéro 81, annonçant que Simon Desras était élu comme deuxième sénateur du département du Centre, c’est-à-dire pour 4 ans.  En décembre dernier, le sénateur Desras reconnaissait que son mandat et celui de neuf autres sénateurs prendrait fin en Janvier 2015. Il préconisait alors leur maintien en poste à travers une prolongation. Pourquoi cette contradiction aujourd’hui ?

Le goût illimité du pouvoir: une drogue politicienne
Desras a pris goût au pouvoir et il a du mal à l’abandonner. Selon la conception du pouvoir en Haïti, il correspond parfaitement au profil de l’homme qui, s’il avait les moyens, aurait accouché d’une nouvelle présidence à vie. Son plan pour prolonger illégalement son mandat n’est pas nouveau. Sa première tentative pour préparer le terrain ne date pas d’hier.  En mai 2012, le sénateur Desras avait proposé de prolonger de deux ans le mandat de dix sénateurs dont le mandat était terminé. Il s’agit des sénateus suivants : Youri Latortue, Edmonde Supplice Beauzile, Michel Clérié, Nenel Cassy, Kely Bastien, Jean Rodolphe Joazile, Evallière Beauplan, Anacacis Jean Hector, Yvon Buissereth, et Joseph Lambert. La conférence des Présidents du Sénat ainsi que les sénateurs en instance de départ avaient décidé de rejeter le 8 Mai 2012 cette proposition de Desras car elle était illégale et inconstitutionnelle. Depuis lors, il aurait dû comprendre mais ces politiciens aveuglés par le pouvoir deviennent fous et perdent complètement le sens des réalités. Cette tentative d’escroquerie ou de coup de force au sénat de la république (1) doit être éclaircie par une enquête approfondie. Le juge Bredy Fabien doit répondre à beaucoup de questions et l’action de Simon Desras doit être comdamnée. 

(1)  Ici faut-il comprendre :
-  Tentative d’escroquerie ou de coup de force tentée au sein du Sénat
- Tentative d’escroquerie ou de coup de force contre le Sénat

Saturday, February 7, 2015

Akòz de gagòt politik yon katastròf ekonomik posib nan peyi dayiti pa Stanley Lucas


Lè gen anpil dezòd politik nan yon peyi, envestisè pa vini envesti lajan pou bay moun travay. Se envestisman prive ki kreye travay. E si pa gen travayè pa gen sendika. Nan grèv manch long 1987-1990, peyi a te pèdi 200 000 djòb.

Si pa genyen envestisman prive pa gen travay
Genyen yon bagay danjere ki menase nou tout, e l ap devlope nan peyi dayiti onivo ekonomik. Sòti Septamb 2014 rive Fevrye 2015, akòz de dezòd politik nan lari a, peyi a pèdi plis pase US$750 milyon dola ameriken. Kokenn chenn pèt sa yo pral gen enpak negatif sou to kwasans ekonomik peyi a k ap pral fè bak. Akòz de dezòd sa yo, nou pèdi tou momentum sou jefò rekonstriksyon yo e jefò ki t ap fèt pou bay biznis jarèt e kreye plis travay. Konpayi ki te komanse enterese e ki t ap envèsti nan peyi dayiti komanse rale bak, tèlman yo dekouraje poutèt dezòd politik ki nan lari a. Nou tout konnen ke se envèstisman prive ki kreye travay. Si pa gen envestisman prive, p ap genyen travay pou moun k ap chache travay. Yon konpayi etranje ki voye materyèl an Ayiti pou pwodiksyon byen, si byen sa a, akòz de grèv ak dezòd politik, pa rive lè li sipòze rive lòtbòdlo, konpayi sa a ap pèdi anpil lajan e otomatikman ou vinn tounen yon peyi ki pa fyab ekonomikman.


Dezòd politik gen move konsekans 
Kidonk konpayi etranje sa yo e moun ki genyen lajan, akòz de dezòd politik, yo pito al envesti e al kreye travay nan lòt peyi, kote ki pa gen gagòt ak kraze-brize. Lòt konsekans dezòd politik sa yo, sèke sa louvri pòt pou enflasyon an monte anpil, sa vle di ant 11 e 16 pousan. Si safèt, manje ak lavi pral pi chè e pral genyen plis mizè nan peyi a.


 Lòt bagay pou nou swuiv se enpak dezòd politik sa yo sou goud la, pa rapò a dola ameriken an. Si nou gen malè rive nan yon sitiyasyon kote n ap bezwen 60 goud pou yon dola ameriken, sa pral kreye yon katastròf ekonomik. Plis pase 80 pousan de sa nou manje e konsome soti aletranje. Ki kote nou pral jwen dola pou komande, si se 60 goud pou nou bay pou yon dola ameriken? Mwen pa menm pale de Venezuela ki gen pwoblèm ekonomik anndan lakay li, ki kapab, fòse li fèmen pwogwam petrokaribe ki bay 14 peyi karayib petròl. Petrokaribe reprezante 88 pousan bidjè envestisman leta dayiti. Imajine’w yo koupel yon maten, sa t ap tèt chaje pou malere, pou malerèz, pou biznismann e pou peyi a.


Atansyon tchouboum !
Dirijan politik peyi a ki nan pouvwa, e patikilyèman sa ki nan opozisyon yo, dwe reflechi sou koze sa yo nan jou kap vini yo, anvan ke y al lage peyi a nan yon tchouboum ekonomik ke li p ap kapab sòti ladanl. M ap felisite responsab leta yo, men m ap felisite de fason espesyal sendika yo, paske yo konpran ke pa gen sendika san travayè e p ap gen travayè si yo kraze sitiyasyon ekonomik peyi a. Lidè sendika yo aprann anpil de politisyen anakopopilis san vizyon ki te sipòte grèv manch long epòk 1988-90. Rezilta grèv manch long sa yo nan epòk sa sèke tout konpayi etranje yo te ale fè wout yo e te travèse nan lòt peyi. Nan mouvman negatif sa yo se peyi a ki te pèdi 200.000 djòb


Sa te kreye yon sitiyasyon kote twaka travayè ki te nan sendika te pèdi jòb yo. Se sa k fè ke anpil sendika san travayè te pèdi fòs ak mwayen ekonomik yo. Jodi a se menm politisyen anakopopilis sa yo ki pa vle kompwomi ant sendika e leta, e k ap chache kraze ekonomi peyi ke yo te kite an degraba lè yo te pèdi pouvwa a an 2011. Politisyen anakopopilis yo pa konpran dosye gaz la. Yo deklare nan radyo ke gaz pi bon mache Sendomeng. Nouvèl sa fo. Gaz la pi chè Sendomeng. 

Lòt erè ke anakopopilis yo fè sèke Sendomeng van gaz la an lit e lakay nou van li pa galon. Ou bezwen 3lit78 pou yon galon, yon lòt  erè politisyen anakopopilis yo nan move kalkil ke yo fè. Yo di tou ke gaz la pi chè an ayiti pa rapò ak lot peyi. La ankò se manti, kom peyi ki pa fè gaz Ayiti se 4em peyi sou latè kote gaz la mwen chè. Gazoline $1.63 Trinidad ki fè gaz, $4.24 Ayiti, $4.30 Sendomeng, $5.36 Barbados, $5.00 Antigua, $5.90 St. Lucie e $5.00 Cuba. Si ou se yon patriyòt w ap konpran pawòl sa yo e w ap chache kompwomi. Si w ap gade lonbrit ou tankou yon anakopopilis, ou pral joure e voye monte e kontinye nan politik dezòd, boule ak kraze.