It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Friday, October 17, 2014

Nasyonzini ap Kreye Panik an Ayiti Nan Chache Anplwaye Moun Pou Travay Nan Peyi Ki Gen Ebola pa Stanley Lucas


Nouvèl ke Nasyonsizini ap chache amplwaye ayisyen pou al travay kòm volontè nan peyi ki enfekte ak yon epidemi virus Ebola parèt semèn pase sou rezo medya sosyal yo. Malgre ke feblès sistèm e enfrakstiti lasante parèt klè nan kad batay k ap mennen kont kolera a, genyen 3 enstitisyon ki sanble ap chache volontè ayisyen pou ale nan peyi kote Ebola chita ap fè gwo dega; se Nasyonzini , Pami sa k plis  pwofite de anpil milyon dola èd entènasyonal la nou jwenn òganizasyon Partners in Health, ki nan men doktè Paul Farmer ak yon lòt òganizasyon ki rele USAID ajans meriken pou devlopman entènasyonal. Gouvènman Ayisyen an nan yon kominike ke 3 ministè siyen (Sante, Enteryè ak Defans) pran desizyon pou bloke jefò sa yo pou al voye ayisyen travay nan peyi Ebola yo paske sa reprezante yon gwo danje pour peyi a. Gouvènman Ayisyen di ke li pa gen mwayen ni kontwole, ni verifye ke moun ki vwayaje nan peyi sa yo e k ap tounen pa enfekte de virus mòtel sa a ki ka yon katastrof ki pi terib pase 12 Janvye 2010.  Nou panse ke CARICOM ak OAS ta dwe mete an plas e preseprese estrateji ak mezi ki pèmèt kenbe lwen virus Ebola a e ampeche ke genyen yon epidemi rejyonal ki eklate.

Nou sonje nan mwa Novamb 2010 lan, kijan lemondantye te aprann ke genyen yon edipedemi kolera ki t ap vale teren an Ayiti. Nou vin aprann  kèk tan apre, sou baz etid syantifik ki te fèt, ke se sòlda nepalè ki nan MINUSTAH yo ki debake nan peyi dayiti ak kolera a ke yo te ranmase lakay yo o Nepal. Epidemi kolera sa a touye 8000 ayisiyen e li kontamine plis pase 800.000 moun. Pou trete e retire kolera sa a nan peyidayiti, sa pral koute peyi a plis pase 2 milya dola ke li pa genyen.  4 lane apre ke sòlda nasyonzini lage kolera sa a nan peyi a, Ayisyen ap tann toujou mwayen ke yo te pwomèt nou pou konbat epidemi sa ke yo menm yo kreye – E petèt ekskiz sekretè jeneral Ban Ki-moon ke pèp ayisyen ap tann depi lontan. Gouvènman Ayisien pa lage koze sa. Gade vidéo ke li prezante nan Washington semen pase a. Koulye a avèk tout pawol k ap pale yo, genyen anpil kesyon ki kòmanse parèt sou motif ki dèyè jefò nasyonzini pou anplwaye ayisyen e menen yo al travay nan peyi kote Ebola a ap fè dega.

Genyen yon deba k ap fèt ak anpil pasyon nan mitan Ayisyen ki anndan peyi a e ayisyen k ap viv aletranje e patikilyèman nan mitan ayisyen ki se espesyalis lan sante tankou doktè, enfimyè, elatrye. Akoz de deba ak echanj sa yo genyen anpil teori ak kesyon ki poze nan mitan ayisyen ki anndan tankou sa k deyò. Yon bagay ki klè seke gen moun anndan peyi a tankou nan diaspora a ki kòmanse panike lè ou kòmanse pale ou diskite sou Ebola. Se yon virus ki pokò genyen gerizon klè pouli e li tiye 96 pousan moun ke li enfekte e rantre sou yo. Kesyon valid ke doktè ak espesyalis ayisyen ki nan lasante a poze se: Kijan fè ke lè nasyonzini te finn lage kolera an Ayiti, li pat fè apèl a doktè, e lòt espesyalis ayisyen nan lasante ki nan diaspora a? Poukisa se koulye a yap fè sa ak Ebola?

Yonn nan bagay ke ayisyen pè e rezon ke yo jwenn sou sa, sè ke jefò sa yo ke nasyonzini ap deplwaye pou chache volontè ayisyen pou al travay nan peyi Afrik delwès kote Ebola ap fè dega sè ke se yon fason pou MINUSTAH kapab sèvi avèk yo pou di ke se yo ki mennen Ebola a an Ayiti lòske yo déjà konnen ke li la e ke sòlda MINUSTAH yo ki soti nan zone Ebola yo déjà lage virus la an Ayiti e se sòlda MINUSTAH ki lage l.

Nan rapò ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an fè an Setamb 2014, nan pati kote l ap demontre konbyen sòlda etranje ki an Ayiti anndan MINUSTAH, li di ke misyon an genyen ladan l anpil sòlda ki soti nan peyi ke Ebola ap fè dega tankou: MINUSTAH genyen 129 solda ki soti Senegal, 30 ki soti Nigeria, 16 ki soti Guine, 122 kisoti Cote d’Ivoire, 43 ki soti Mali e 38 ki soti nan peyi Niger. Malgre plizyè demand ki fèt ,yo pa kap bay repons si wi ou non sòlda peyi Ebola ki nan MINUSTAH yo enfekte ou pa enfekte. Malgre anpil jefò pa gen repons dirèk ki bay sousa. Repons sou zafè rotasyon sòlda yo, sa vle di sa k ap rantre ak sa k ap soti pa klè ditou, sofke MINUSTAH di ke yo kanpe sou zafè rotasyon yo. Bò kote panou nou dekouvri dapre yon sous nou ke genyen 60 solda MINUSTAH ki te ale an vakans lakay yo nan peyi Ebola ki tounen an Ayiti pa gen 21 jou. Bagay sa bay gwo tèt chaje paske nou pa konnen eske yo teste mesyedam sa yo pou konnen si yo enfekte ak Ebola. Ayisyen enkyè tou parapò ak ONG yo ki gen biwo nan peyi Ebola yo e k ap transfere moun pasipala. Li posib ke ONG sa yo ki nan peyi Ebola yo kapab transfere moun yo ki enfekte pou vin travay anAyiti. Bagay sa ap bay gwo tèt chaje tou.

Si Ebola parèt tèt li an Ayiti nan semèn kap vini  yo ,sa pral kreye gwo pwoblèm pou MINUSTAH ak katye jeneral nasyonzini nan Nouyòk paske sa t ap yon dezyèm katastròf pou peyi dayiti ke yo t ap responsab. Nou deja konnen ki jan epidemi kolera ke MINUSTAH lage domaje l se pousa gwo zotobre nasyonzini yo deside redwui misyon sa a e yo pral fèmen li akòz de kredibilite total ke li pèdi nan mitan ayisyen akoz de kolera ke yo lage ak lòt zak malonèt tankou kadejak sou fanm e sou ti gason.

Chak ayisyen ak zanmi peyi dayiti dwe travay ansam pou pran tout dispozisyon pou ampeche ke Ebola sa a debake nan peyi dayiti nan bay kout men pou ede ranfòse kapasite peyi a pou l kapab goumen kont nouvo kalite de menas sa yo ke virus ak bakteri reprezante. Nou dwe sonje e pa bliye kijan virus VIH, alepòk yo te rele li 4H (yonn nan H yo te vle di Ayisyen) te kraze mache touristik nou. Alepòk tout touris alman ak kanadyen ki te konn debake nan Karayib la se an Ayiti yo te debake nan mwa Novamb-Mas. 4H la te fè yo kite peyi nou pou Sendomeng. Sa te reprezante yon gwo defisi pou ekonomi nou ; Nou sonje tou kijan virus ki te pote non lafièv pòsin nan te touye tout kochon kreyòl nou yo. Desizyon sa a te destabilize ekonomi peyizan peyi dayiti yo paske kochon kreyòl yo te kòmkidire labank peyizan yo ; Nou pa dwe bliye tou kijan virus ke yo rele grip aviè a te fè nou pèdi twaka poul ke nou genyen e kijan yo te afekte nou tou nan zafè ze. Sa te fòse nou kòmande plis pase US$450 milyon dola poul ak ze sendomeng chak ane. Epi lòt jou a, nou wè ke virus chickoungounya a debake sou nou. Sepa ni 2, ni 3 moun ke chickoungounya ap touye nan peyi dayiti a nan Karayib la. Depi ke ou genyen yon lòt maladi e chikoungounya a rantre anndan kò ou, ou gen anpil chans pèdi lavi w. Se yon moustik ke yo rele tig k ap bonbade nou ak chikoungounya. Jodi a Ayiti p ap kapab resevwa yon chay ki lou tankou Ebola. Nou panse ke anplis de mezi ke nou dwe pran pou pwoteje tèt nou antan ke peyi. Óganizasyon OEA ak CARICOM ta dwe devlope yon bon estrateji rejyonal pou konbat e pou yo elimine nouvo danje sa a yo ke virus ak bakteri yo reprezante. 

Politique de Prévention d'une épidémie de l’Ebola en Haïti: 55 Propositions de Stanley Lucas


Malgré les progrès enregistrés, la situation de la république d’Haïti est fragile après le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 et la propagation du choléra par les soldats népalais des Nations Unies. Depuis quelques temps les virus et bactéries constituent une menace de sécurité nationale pour la république d’Haïti. Notre pays doit prendre toutes les mesures pour prévenir l’entrée sur le sol national du virus Ebola qui tue des milliers de personnes en Afrique de l’Ouest. Une des inquiétudes c’est que la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) a dans son personnel des dizaines de personnes venant dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ou l’Ebola fait rage. Certains d’entre eux sont rentres récemment de vacances Haiti en provenance de leur pays. En analysant les responsabilités récentes des soldats de la MINUSTAH dans l’épidémie de choléra c’est carrément inacceptable. En attendant de faire le suivi de ce dossier, pour éviter le pire, les mesures suivantes sont nécessaires :

Ministère de la Sante Publique
1.     Séminaires spéciaux pour le personnel de nos centres de santé, dispensaires, hôpitaux et pour les membres les Association des Médecins Haïtiens et infirmières d’Haïti et de la diaspora sur a. Comment identifier les symptômes de l’Ebola ? b. Comment gérer l’Ebola dans nos centres de sante en cas d’épidémie c. Mise en place de procédures pour le personnel de santé d. Mise en place de procédures pour créer des sections d’isolement dans les institutions de santé publique d. Mettre en place une structure de suivi et d’évaluation nationale avec les ministères concernes.
2.     Créer une coordination technique nationale publique-privee pour la prévention de l’Ebola et une stratégie de communication pour tenir informer la presse, la population et les institutions de l’état.
3.     Cree une unité mobile de contrôle dans chacun de nos ports, aéroports et sur la frontière avec les ministères concernes.
4.     Contrôler, évaluer, tester et isoler les soldats et le personnel civil de l’Afrique de l’Ouest qui viennent des pays de l’Ebola (Guinée, Cote d’Ivoire, Nigeria, Mali etc.) qui sont dans la MINUSTAH
5.     Enquêter avec le ministère de l'intérieur sur les déplacements récents en Haïti des soldats et du personnel civil de la MINUSTAH
6.     Contrôler, évaluer, tester et isoler le personnel des ONGs qui sont en Haïti et qui ont des annexes dans les pays de l’Ebola de l’Afrique de l’Ouest

Ministère des Affaires Étrangères
1.     Prendre toutes les dispositions pour que la MINUSTAH donnent toutes les informations au gouvernement concernant les soldats et le personnel civil de la MINUSTAH qui font partie des pays de l’Ebola de l’Afrique de l’Ouest ou ayant fréquente ces pays
2.     Demander aux Missions diplomatiques accréditées en Haïti de fournir toutes les informations sur les transferts récents de leur personnel ayant séjourne récemment dans les  pays  l’Afrique de l’Ouest au cours des trois derniers mois.
3.     Interdire la rentrée dans en Haïti de tout personnel diplomatique étranger ayant fréquente les pays de l’Ebola au cours des trois deniers mois.
4.     Informer les partenaires d’Haïti au niveau bilatéral et multilatéral de la position du gouvernement en matière de prévention de l’Ebola.
5.     Collecter les informations sur les transferts opérés dans les secteurs religieux. Les pasteurs, prêtres et sœurs sont souvent transfères dans des pays ou sévit le malheur et le désespoir. Prendre toutes les dispositions pour bloquer les transferts de ces religieux ayant fréquente les pays de l’Ebola vers Haïti.
6.     Initier des contacts avec l’ONU, l’OEA, l’OMS, l’USAID et les PAHO sur une politique de prévention régionale.

Ministère du Commerce
1.     Informer les compagnies aériennes que le gouvernement Haïtien interdit l’escale en Haïti de tout avion ayant fait escale dans les pays où sévit l’Ebola
2.     Informer les compagnies maritimes que le gouvernement Haïtien interdit l’entrée dans nos ports de tout bateau ayant fait escale dans les pays de l’Ebola.
3.     Rencontrer les Chambres de Commerce pour établir un partnership public-prive sur la meilleure façon de prévenir l’Ebola tout en protégeant les intérêts économiques du pays
4.     Renforcer le contrôle des importations particulièrement les viandes.
5.     Mettre en place avec le ministère de la sante publique et des TPTC des procédures pour le transport public.
6.     Travailler avec la sante publique et le secteur pive pour garantir la disponibilité des produits commerciaux capables de tuer le virus.

Ministère de l’Intérieur
1.     Mettre en place un plan d’urgence interministérielle au niveau régional et pour chaque municipalité sous la direction du délègue et du directeur départemental de la sante publique pour la prévention de l’Ebola. Chaque directeur départemental des ministères et de la police doit connaître leur rôle par cœur dans cette politique de prévention.
2.     Mettre des procédures pour un contrôle plus rigide des ONGs et de leur personnel au niveau régional et municipal
3.     Etablir une basée de données et de ressources régionales et municipales
4.     Travailler avec le ministère de la Sante publique sur un plan pour transformer les abris des saisons cycloniques en centre d’isolement dans le cas ‘une épidémie.
5.     Travailler avec le ministère de la sante publique pour mettre en place un système de communication interne et externe.
6.     Travailler avec les ministère du commerce, la sante et les mairies sur la gestion des marches publics

Ministère des Finances
1.     Préparer un budget spécial pour la prévention de l’Ebola et avec un scenario ou le virus rentre dans le pays
2.     Discuter avec la BID et la Banque Mondiale des ressources d’appui nécessaires
3.     Revoir dans ce contexte avec le ministère du commerce et des TPTC nos accords avec les compagnies aériennes.

Ministère de l’Education Nationale
1.     Préparer de concert avec la sante publique et l’information un plan d’information-formation pour les directeurs d’école, les professeurs et les eleves sur l’Ebola prévention-gestion
2.     Mettre en place des procédures à suivre par les écoles, parent et élèves en cas d’épidémie
3.     Préparation d’un petit module pour les écoles sur les virus et bactéries et les dangers qu’ils représentent pour notre avenir en tant que société (4H, Fièvre porcine, Grippe aviaire, Cholera, Ebola etc.)
4.     Travailler de concert avec le ministère de la sante public et les syndicats d’enseignants un plan conjoint

Ministère de l’Information
1.     Plan d’information a mettre en place de concert avec le ministère de la sante publique comprenant a. la prévention b. Quoi faire en cas d’épidémie
2.     Plan de mobilisation de la presse parlée, écrite et télévisée
3.     Plan pour une utilisation maximale des medias d’état
4.     Documentaires d’éducation et de formation

Ministère des Travaux Publics
1.     Mobiliser les ressources logistiques disponibles
2.     Travailler avec DINEPA pour la protection de nos sources d’eau
3.     Revoir la politique de gestion de nos déchets
4.     Renforcer avec la sante  publique la politique sanitaire
5.     Formation pour nos bayakou

Ministère des Affaires Sociales
1.     Travailler avec la sante publique, le secteur prive et les syndicats pour développer des procédures  en vue de protéger les patrons et les travailleurs.
2.     Préparer avec l’Ibesr des procédures de prévention et de gestion de l’Ebola pour les orphelinats et Centres d’Accueil.
3.     Développer a l’hôpital de l’OFATMA des procédures pour accueillir les travailleurs en cas d’épidémie de concert avec la sante public, les syndicats et le secteur prive.

Ministère de la Diaspora
1.     Travailler avec les associations des médecins, infirmières et autres associations de la diaspora pour a. identifier les ressources humaines et autres disponibles b. Elaborer une stratégie de contribution de la diaspora pour la prévention et la gestion en cas d’épidémie c. pour la mise en œuvre d’une stratégie de communication allant dans les deux sens.
2.     Préparer un pont entre la diaspora et Haïti pour une réponse rapide et efficace en cas d’urgence
3.     Superviser les développements de l’épidémie de concert avec les associations de médecins et des infirmières a l’étranger dans les poches ou l’épidémie de l’Ebola est déjà présente.
4.     Publier des notes alertes constantes dans la diaspora
5.     Organiser des présentations dans les communautés de la diaspora.
6.     Travailler avec la santé publique et l'intérieur dans le cas ou des Haïtiens laissent massivement le pays.

Ministère de la Culture
1. Travailler avec le ministère des affaires étrangères et des cultes pour former nos hougans et bobo pour que leurs contributions soient constructifs et non destructifs
Utiliser les artistes et les lieux de culture et loisirs comme des outils de formations et de transmissions de connaissances sur l'Ebola pour la prévention et sauver des vies humaines​

Ministère des Sports
1. Travailler avec le Comite Olympique Haïtien, les 19 Fédérations sportives, la section service civique et protection civile du ministère de l'intérieur, la santé publique, le ministère de l'éducation nationale pour développer une politique nationale de prévention et de gestion de l'Ebola pour les jeunes
Ministère de l'Agriculture
1.     ​Preparer un plan et des procédures pour gérer les animaux capables de transmettre l'Ebola.
2.     Evaluer la présence des chauve souris porteur du virus
Ministère de la Justice
1. Travailler avec le Conseil Supérieure de la Police pour garantir que l'institution policière adopte un plan de sécurité et des procédures internes pour chaque poste de police en vue de protéger chaque policier et garantir qu'ils seront prêts pour gérer les pressions du moment.​

Wednesday, October 15, 2014

Haïti: Jean Bertrand Aristide l’homme des occupants par Stanley Lucas


Le 15 Octobre 1994 Jean Bertrand Aristide débarquait à Port-au-Prince dans un avion militaire des
Etats Unis. Ils le mirent tout de suite après dans une cage vitrée. Cette date ramène le vingtième anniversaire de l’occupation militaire des Etats Unis en Haïti sollicite officiellement par l’ancien Président Jean Bertrand Aristide en 1994. Vingt ans après le peuple Haïtien attend toujours des excuses de Jean Bertrand Aristide et de son parti Fanmi Lavalas pour ce crime odieux contre notre histoire nationale.  En autorisant l’occupation Aristide a commis un acte de trahison. A travers cette décision l’ancien Président hypothéquait la souveraineté nationale d’Haïti si chèrement acquise par les pères de l’indépendance.


Nous ne devons pas non plus oublier qu’après la demande d’intervention militaire d’Aristide alors que les bateaux, avions, engins militaires et la machine de guerre des Etats Unis étaient déjà en route pour bombarder Haïti, n’était-ce l’action diplomatique de dernière minute de l’ancien Président Jimmy Carter, du General Colin Powell et du Sénateur Sam Nunn des milliers de citoyens haïtiens auraient pu perdre la vie et passer des moments douloureux de la guerre avec les bombardements, la mitraille et autres psychoses que cela laisse en général sur tout un peuple. Grace a leur intervention, l’invasion brutale sollicitée par Aristide le Conze a pu être évitée.  La seule personne, Me. Mireille Durocher Bertin qui après cette infamie osa demander publiquement au Président Aristide sur les stations de la capitale ou dans la constitution il était autorise a demander une intervention militaire étrangère en Haïti fut assassine sur ses ordres par son Ministre de l’Intérieur Beaubrun qui a coordonne le crime selon un rapport du FBI.


Bay kou bliye pote mak sonje! Se pa yon ti dezod tankou Aristide te dil, se te yon gwo trayizon! Comment Aristide a-t-il pu autorise une intervention militaire des Etats Unis en Haïti en 1994 alors que Charlemagne Peralte était son idole en 1991?


De la demande officielle d'embargo contre Haïti en 1992, en passant par la demande officielle d'intervention militaire américaine en Haïti en 1994, des Nations Unies en 1995 ou encore l'invitation officielle des troupes militaires de l'Afrique du Sud et leur répression contre le peuple le 1 Janvier 2004 aux Gonaïves pendant que nous étions en train de célébrer  en tant que peuple nos 200 ans d’indépendance et sa dernière demande officielle pour l'envoi de 3000 soldats américains en Haïti en Février 2004, l'ancien Jean Bertrand Aristide a trahi sa patrie et vendu la souveraineté nationale d’Haïti.


Les demandes d'interventions militaires  étrangères sollicitées officiellement par un Président de la république d'Haïti sont condamnées par la constitution de notre pays. La loi mère considère ces actions comme un acte de haute trahison. Vingt ans après Jean Bertrand Aristide et les responsables de Fanmi Lavalas n’ont rien fait pour réparer ces dégâts causes a la nation et a notre histoire. Lavalas pensent que nous allons oublier ces actes odieux.


L’histoire de l’occupation récente de la république d’Haïti par des troupes étrangères a commence en 1992. Le Président constitutionnel Jean Bertrand Aristide victime d’un coup d’état illégal le 30 Septembre 1991 partira en exil. Une fois a l’étranger, dans le cadre de son plan pour la reconquête du pouvoir politique, Jean Bertrand Aristide, prendra unilatéralement, sans consultation avec le parlement haïtien et les forces démocratiques d’Haïti un ensemble de décisions qui ruineront l’économie d’Haïti avec des impacts sociaux  déplorables appauvrissant tout une population tout en vendant la souveraineté nationale.


Pour retourner au pouvoir en Haïti, Jean Bertrand Aristide décida d’imposer en 1992 un embargo économique sur Haïti en lieu et place de sanctions ciblées contre les responsables du coup d’état. Les résultats de ces sanctions imposées par Aristide avec le support de ses allies de la communauté internationale seront catastrophiques pour le peuple Haïtien. Les plus démunis et les classes moyennes ont été les plus grandes victimes de l’horreur dénommé embargo impose par Aristide. Comment un Président d’Haïti a-t-il pu commettre une telle ignominie ? L’embargo Aristide tuera des milliers d’enfants selon une étude de l’UNICEF et de l’université américaine Harvard. Il a eu un impact terrible sur les femmes, la sécurité alimentaire et le système de santé causant la malnutrition, le manque de médicaments dans les centres de sante et l’accès aux soins de base.


L’embargo d’Aristide a fait perdre 300.000 emplois a Haïti et détruira l’environnement a cause de l’accélération du déboisement du au blocage maritime militaires. Cet embargo bloquait la plupart des importations inclut les produits pétroliers. L’horreur économique de l’embargo avec ses conséquences comme par exemple la famine causant la malnutrition générale,  poussa les citoyens à quitter le pays a la recherche d’opportunités ailleurs pour faire vivre leur famille. Malgré les horreurs économiques et sociaux de l’embargo qui frappaient les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes et les vieillards, Aristide déshumanise continuait a scander a la radio qu’il fallait augmenter les sanctions économiques contre son peuple. Les copies audio de ces déclarations sont encore disponibles dans toutes les stations de radios d’Haïti et de la diaspora malgré les efforts et les gros moyens déployés par Aristide pour faire disparaitre les photos, la documentation audio, vidéo et écrite de ses crimes contre son peuple.


Devant l’échec de l’embargo Jean Bertrand Aristide décida seul, sans consultations avec les forces politiques, le parlement, la société civile et la diaspora de solliciter officiellement une intervention militaire des Etats Unis en Haïti pour le restaurer au pouvoir.


Jean Bertrand Aristide demanda officiellement aux Etats Unis de le restaurer au pouvoir avec près de 20.000 soldats et l’Agence Américaine d’Intelligence (CIA). La stratégie d’Aristide pour reprendre le pouvoir comprendra deux axes. L’axe interne et l’autre externe. Au niveau interne Aristide décida de:

1.     Fabriquer et projeter devant l’opinion publique et la communauté internationale des violations massives de droits humains. C’est vrai que les militaires et l’organisation paramilitaire FRAPH étaient responsables de nombreux violations de droits humains pendant la période du coup d’état mais c’est aussi vrai qu’avec son réseau Jean Bertrand Aristide faisait voler a travers les morgues des hôpitaux du pays des cadavres de citoyens morts naturellement pour les cribler de balles  pour ensuite les déposer dans les rues d’Haïti pour gonfler le dossier des droits humains.

2.     Utiliser ses réseaux politiques pour distribuer de l’argent pour construire des bateaux et provoquer un flot massif de boat people vers Miami.  Dans le cadre de la préparation de ce scenario boat people le teledjol Haïtien avait identifie a l’époque le Maire Lavalas de la commune de Delmas comme celui qui avait distribue l’argent pour construire les bateaux qui allaient transporter des milliers de citoyens haïtiens des milieux ruraux d’Haïti vers la Floride.  Une fois la mise en place terminée ils n’attendaient que le signal d’Aristide qui préparait la presse à Washington pour l’utilisation politique de cette émigration massive fabriquée. Le milliers de gens en mer qu’on verra plus tard sur CNN plus tard était le coup boat people organise et prépare par Aristide pour forcer Clinton a intervenir militairement en Haïti sur sa requête.


Au niveau externe Aristide décida de:
1.     Employer des lobbyistes pour préparer et gonfler l’opinion publique pour une intervention militaire. Tout un réseau de lobbyistes avait été employé par Aristide avec les 80 millions de dollars de la teleco qui étaient dans les banques américaines.  Michael Barnes le chef de la campagne de Bill Clinton dans le Maryland était parmi les employés ainsi que de nombreux proches du Black Caucus incluent Randal Robinson et sa femme Hazel étaient sur le payroll. Ils deviendront tous millionnaires sur le dos du peuple haïtien. Les 80 millions de la teleco d’Haïti se sont envoles dans les poches de ces messieurs et ceux d’Aristide. Leur rôle était de pousser l’administration américaine vers l’intervention militaire a travers des articles de journaux, la grève de faim de Randal Robinson devant la Maison Blanche tout en plaçant des éléments clefs et favorables dans des positions stratégiques a l’intérieur de l’administration Clinton. Ces influences leur permit de faire révoquer l’Ambassadeur Lawrence Pezzulo et le remplacer par un proche du Black Caucus et Aristide, William H. Gray.  Le livre non publie de Pezzullo “The Leap into Haïti: Or How Not to Conduct U.S. Foreign Policy in the Post Cold War” offre des détails intéressants sur comment Aristide a planifie, sollicite et obtenu l’intervention militaire des Etats Unis pour le restaurer au pouvoir en Haïti.

2.     Utiliser les missions diplomatiques d’Haïti à Washington, Nations Unies, OEA et la CARICOM pour faire avancer le dossier de l’intervention militaire. En plus de la demande formelle d’occupation militaire de Jean Bertrand Aristide à Washington, ce dernier fera aussi des requêtes similaires a travers les institutions multilatérales. Quatre missions diplomatiques d’Haïti ont joue un rôle clef dans l’agenda de la demande d’occupation voulu par Aristide: Washington, l’OEA, les Nations Unies et la CARICOM. En plus la mission de Washington jouait un rôle additionnel pour faciliter l’occupation: payer des journalistes américains charges de publier des histoires préparées par Aristide et les lobbyistes qui travaillaient le Congres et l’Administration pour faire avancer le dossier de l’intervention militaire.

3.     Demander officiellement l’intervention militaire aux autorités américaines pour le restaurer au pouvoir demanda officiellement au pouvoir en Haïti. Prière de consulter la vidéo d'Aristide remerciant au Pentagone le Ministre américain de la Défense William Perry et le General Shalikasvili.


En prenant la décision de faire envahir Haïti en Septembre 1994, par des militaires étrangers Aristide n'avait consulte que ces conseillers proches Casimir, Fritz Longchamp, Claudette Woerleigh qui étaient avec lui aux Etats Unis. Dans sa campagne de sollicitation officielle de l'occupation de la république d'Haïti, Aristide mit catégoriquement de cote les sénateurs et députes la 45e législature et les forces politiques du pays. Il mit aussi de cote ses allies politiques en Haïti opposes a sa demande d'occupation. A l'époque Gérard Pierre Charles de l'Organisation du Peuple en Lutte (OPL), Jean Marie Vincent et d'autres membres du mouvement lavalas qui constituaient le front interne contre le coup d'état militaire étaient contre l'intervention militaire étrangère en Haïti.  Les membres du front interne lavalas de résistance combattant le coup d'état pensaient pouvoir réinstaller l'ordre démocratique en Haïti sans occupation militaire étrangère. Aristide voulant l'intervention militaire des étrangers pour revenir au pouvoir était en conflit avec ce groupe de lavalassiens de l'intérieur oppose a l'occupation. Cette différence causa l'assassinat de Jean Marie Vincent selon les analystes qui attribuèrent le meurtre à Aristide.

Jean Bertrand Aristide le demandeur officiel de l'occupation militaire du 15 Octobre 1994 sera-t-il encore silencieux ce 15 Octobre 2014 ou finalement va-t-il présenter ses remords et demander pardon à la nation?

C'est aussi Jean Bertrand Aristide qui introduira les soldats de l'ONU en Haïti, en 1995. Il remplacera la présence des militaires américains par les militaires des Nations Unies en 1995.  A cause de la politique interne, les autorités américaines décidèrent de rapatrier leurs troupes d’Haïti. Pour les remplacer Jean Bertrand Aristide fit une demande de soldats étrangers à l’ONU qui accepta. Cette première mission militaire fut déployée en Haïti en 1995 et portait le nom de MINUHA. 

De 1994 a 2004 Aristide a sollicite officiellement douze demandes d'occupations. En 2006 René Préval et Jacques Edouard Alexis continueront cette politique de renouvellement de l'occupation. De 2006 a 2011 ces responsables de l'état n'ont jamais présente à la nation le plan de reconquête de la souveraineté nationale d'Haïti a travers le renforcement et la reconstruction de nos institutions de sécurité. La mise en place d'une stratégie de sécurité nationale ne faisait pas partie de leurs priorités. Apres Lavalas ce sont le CPP, l'INITE et Louvri Barye qui choisirent l'occupation.

Aristide débarqua a Port-au-Prince le 15 Octobre 1994 dans un avion américain, puis fut déverse au palais national par un hélicoptère de la marine américaine. Aristide était fier de sa performance, il racontait à ses conseillers proches comment il a roule Bill Clinton.

Sachant qu'il avait viole la constitution en sollicitant et provoquant cette intervention militaire, Aristide déclara plus tard dans un discours a la population que "li fe yon ti dezod".

Randall Robinson fut récompense par Aristide a travers les millions que recevra plus tard sa femme Hazel Robinson de l'état Haïtien a travers des contrats de lobbyistes. Le livre de Robinson devait servir pour la réalisation d'un film pro Aristide sur l'histoire d'Haïti paye par le Venezuela. Face à la révolte de nos intellectuels ce deal fut mis de cote.

Depuis honteux et maltraites par des historiens Haïtiens pour ses choix d'occupations Aristide utilise des faux noms et quelques proches a son service sur l'internet, l'un deux, Joël Léon, pour promouvoir une propagande qui vise a changer l'histoire de ses demandes officielles d'occupations d'Haïti. 

Aujourd’hui les journalistes Haïtiens devraient demander a Titid , l'homme des occupants, pourquoi ne pouvait-il pas avoir le comportement noble du président  Manuel Zelaya du Honduras qui est rentre chez lui sans solliciter un soldat étranger après le coup d'état militaire contre lui? Il faudra aussi demander aux responsables Conze Lavalas qui étaient au pouvoir depuis vingt ans pourquoi Haïti comme l'Irak n'a pas son plan de reconquête de la souveraineté nationale pour le retrait progressif des troupes étrangères et de la MINUSTAH?

Quand a Michel Martelly il a propose le 18 Novembre 2011 un plan de reconquête de la souveraineté nationale qui passe par la professionnalisation de la police, la construction d’une armée professionnelle et le retrait organise de la MINUSTAH. Mais ce sont les mêmes arnacho populistes lavalassien Simon Desras qui a sollicité l’intervention des troupes chiliennes en Haïti, Moise Jean Charles et consorts Lavalas qui ont fait du lobbying a Washington pour dire qu’Haïti n’avait pas besoin d’une armée ou d’une force de défense. Martelly  sans option a donc renouvelé le mandat de la MINUSTAH.

Pour les étudiants qui choisissent ce thème pour leur thèse, un petit rappel des demandes récentes et officielles d'occupations en Haïti.

Il y a eu beaucoup de débats autour de l'idée de "l'occupation étrangère" en Haïti. Les Haïtiens, bien sur, sont opposes a cette idée.  Quelques leaders Haïtiens au pouvoir pour leur capital politique ont essaye de manipuler les faits pour ne pas assumer la responsabilité d'avoir demande officiellement l'intervention militaire étrangère en Haïti. Les faits sont que de 1990 a nos jours quatorze missions étrangères de formes variées ont été déployer en Haïti, a chaque fois, a partir d'une requête officielle du Gouvernement Haïtien en fonction. Les documents officiels sont disponibles pour prouver que ces requêtes ont effectivement été faites. Voici la liste:

Assistance technique des Nations Unies sollicitée par le président Ertha Pascale Trouillot en 1989 pour supporter  l'organisation des élections de 1990

Demande de l'imposition d'un embargo économique des Nations Unies sur Haïti sollicitée par le président Jean Bertrand Aristide en 1991

Demande de l'envoi d'une mission des Nations Unies, MICIVIH, en Haïti sollicitée par le président Jean Bertrand Aristide Février 1993 a Mai 1998

Demande d'intervention militaire des Etats Unis en Haïti sollicitée par le président Jean Bertrand Aristide en Septembre 1994

Requête d'une mission militaire des Nations Unies, UNMIH, en Haïti sollicitée par le président Jean Bertrand Aristide Septembre 1993 qui a termine sa mission en Juin 1996

Requête d'une mission militaire des Nations Unies en Haïti, UNSMIH, sollicitée par le président René Preval, Juillet 1996 a Juillet  1997

Requête d'une mission militaire des nations Unies en Haïti, UNSMIH, sollicitée par le président René Préval UNTMIH Aout 1997 a Novembre 1997

Requête d'une mission militaire des Nations Unies en Haiti, UNSMIH, sollicitée par le président René Preval MIPONUH Décembre 1997 a Mars 2000

Requête d'une mission militaire des Nations Unies en Haiti, UNSMIH, sollicitée par le président René Preval MICAH, Mars 2000 a Février. 2001

Requête d'intervention d'Aristide a l'administration Clinton, les huit points, sollicitée par Jean Bertrand Novembre 2000

Requête d'une mission militaire des Etats Unis en Haïti sollicitée par le président Jean-Bertrand Aristide  Janvier 2004

Requête d'une mission militaire des Nations Unies en Haïti sollicitée par le président Jean Bertrand Aristide Janvier 2004 MINUSTAH April 2004 a nos jours ;

Aristide a aussi sollicite l'intervention de l'OEA 2000 a 2007, toujours en Haïti

Aristide a sollicite l'intervention de la CARICOM 2001 a 2004

Michel Martelly renouvelle le mandat de la MINUSTAH 2012-14

Pour le texte de 2012 sur l’occupation d’Haïti, klike la : http://solutionshaiti.blogspot.com/2012/10/haiti-15-octobre-2012-dix-huitieme.html

Friday, October 3, 2014

United Nations Recruitment for Ebola Countries Cause of Panic in Haiti by Stanley Lucas


News that the United Nations was recruiting Haitians to volunteer in countries infected by the Ebola outbreak surfaced this week on social media. Despite the country’s fragile healthcare infrastructure and ongoing battle against cholera, three institutions in Haiti are actively recruiting Haitian volunteers for Ebola countries.  The United Nations (http://www.unv.org/en/how-to-volunteer/special-recruitment/applications-in-response-to-the-ebola-crisis.html), Partners in Health, led by Dr. Paul Farmer a recipient of tens of millions of dollars in aid money to Haiti (http://act.pih.org/page/content/ebola-recruitment), and USAID (http://www.usaid.gov/ebola/volunteers). The Haitian Government has moved to cut off these efforts interdicting travel to any West African nations because they have no way to screen for or contain the situation if returnees are in fact carrying the deadly virus.  CARICOM and the OAS should immediately move to develop similar policies and containment strategies to avoid a regional outbreak.

In November 2010, the world learned that a cholera epidemic was spreading in Haiti. The source of the epidemic was confirmed by several scientific studies: Nepalese soldiers with the United Nations Mission in Haiti (MINUSTAH) brought the cholera bacteria from their country to Haiti. The epidemic has killed 8,000 Haitians and contaminated more than 800,000. Treating and eradicating the epidemic will cost the country nearly US$2 billion. Four years later, Haitians are still waiting for the UN to provide the funds to help with the fight – and perhaps an official apology from Secretary General Ban Ki-Moon. Neither seems to be forthcoming. Now with the Haitian rumor mill in full swing, there are growing questions about the motives behind this recruitment effort.

There is a passionate debate among Haitian citizens and the health communities in Haiti and overseas. Many theories and questions have arisen among these exchanges. It is clear that people are panicking both in-country and the Diaspora. Haitian doctors and health specialists in the Diaspora are asking some valid questions:  why didn’t the UN reach out to them to help with the Haiti Cholera epidemic? Why now for Ebola? 

One of the top fears is that the UN is pushing for Haitians to volunteer so they can find a scapegoat for what might already be an introduction to Ebola into Haiti by UN troops. The Secretary General presented a report in September 2014 detailing that MINUSTAH has soldiers stationed in Haiti from all of the west African countries infected with Ebola: 129 soldiers from Senegal, 30 from Nigeria, 16 from Guinea, 122 from Cote d’Ivoire, 43 from Mali and 38 from Niger. Despite repeated requests for confirmation that none of these soldiers are carrying the Ebola virus, no answers are forthcoming. Questions about troop rotations remain unanswered as well except to confirm that rotations have stopped. Haitians are further raising concerns about NGOs rotating their personnel from Ebola countries to Haiti.

If Ebola emerged in Haiti in the coming weeks it would cause additional damage to MINUSTAH and UN headquarters in New York. The cholera epidemic has already caused so much damage that the major UN players have decided to kill this mission as soon as possible and the process to downgrade the mission has already begun. Haiti cannot afford and manage this virus. Every Haitian and friend of Haiti should work together to prevent that from happening while reinforcing the country’s capabilities to face these emerging threats that viruses pose. We should be ever mindful that Haiti’s tourism industry was decimated in the 1980s Haiti by the HIV virus, which at that time was referred to as 4H (one of those Hs stood for Haitian).  The rural economy was deeply affected by the slaughter of all Haitians pigs due to the porcine virus fever outbreak in the 1990s; and in early 2011 the Haitian chickens were wiped out by the bird flu.  We are still paying for this outbreak as we import US$450 million chickens and eggs each year from the Dominican Republic every year.  And most recently – in addition to the UN cholera outbreak – Haiti has been impacted by the chickungunya virus carried by the tiger mosquito.  This new disease is killing huge numbers of Haitians and Caribbean people, particularly those with preexisting conditions. We can hardly afford another disaster. The OAS and Caricom should be working on a regional strategy to confront these emerging threats that viruses and bacteria constitute.