It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Friday, October 17, 2014

Nasyonzini ap Kreye Panik an Ayiti Nan Chache Anplwaye Moun Pou Travay Nan Peyi Ki Gen Ebola pa Stanley Lucas


Nouvèl ke Nasyonsizini ap chache amplwaye ayisyen pou al travay kòm volontè nan peyi ki enfekte ak yon epidemi virus Ebola parèt semèn pase sou rezo medya sosyal yo. Malgre ke feblès sistèm e enfrakstiti lasante parèt klè nan kad batay k ap mennen kont kolera a, genyen 3 enstitisyon ki sanble ap chache volontè ayisyen pou ale nan peyi kote Ebola chita ap fè gwo dega; se Nasyonzini , Pami sa k plis  pwofite de anpil milyon dola èd entènasyonal la nou jwenn òganizasyon Partners in Health, ki nan men doktè Paul Farmer ak yon lòt òganizasyon ki rele USAID ajans meriken pou devlopman entènasyonal. Gouvènman Ayisyen an nan yon kominike ke 3 ministè siyen (Sante, Enteryè ak Defans) pran desizyon pou bloke jefò sa yo pou al voye ayisyen travay nan peyi Ebola yo paske sa reprezante yon gwo danje pour peyi a. Gouvènman Ayisyen di ke li pa gen mwayen ni kontwole, ni verifye ke moun ki vwayaje nan peyi sa yo e k ap tounen pa enfekte de virus mòtel sa a ki ka yon katastrof ki pi terib pase 12 Janvye 2010.  Nou panse ke CARICOM ak OAS ta dwe mete an plas e preseprese estrateji ak mezi ki pèmèt kenbe lwen virus Ebola a e ampeche ke genyen yon epidemi rejyonal ki eklate.

Nou sonje nan mwa Novamb 2010 lan, kijan lemondantye te aprann ke genyen yon edipedemi kolera ki t ap vale teren an Ayiti. Nou vin aprann  kèk tan apre, sou baz etid syantifik ki te fèt, ke se sòlda nepalè ki nan MINUSTAH yo ki debake nan peyi dayiti ak kolera a ke yo te ranmase lakay yo o Nepal. Epidemi kolera sa a touye 8000 ayisiyen e li kontamine plis pase 800.000 moun. Pou trete e retire kolera sa a nan peyidayiti, sa pral koute peyi a plis pase 2 milya dola ke li pa genyen.  4 lane apre ke sòlda nasyonzini lage kolera sa a nan peyi a, Ayisyen ap tann toujou mwayen ke yo te pwomèt nou pou konbat epidemi sa ke yo menm yo kreye – E petèt ekskiz sekretè jeneral Ban Ki-moon ke pèp ayisyen ap tann depi lontan. Gouvènman Ayisien pa lage koze sa. Gade vidéo ke li prezante nan Washington semen pase a. Koulye a avèk tout pawol k ap pale yo, genyen anpil kesyon ki kòmanse parèt sou motif ki dèyè jefò nasyonzini pou anplwaye ayisyen e menen yo al travay nan peyi kote Ebola a ap fè dega.

Genyen yon deba k ap fèt ak anpil pasyon nan mitan Ayisyen ki anndan peyi a e ayisyen k ap viv aletranje e patikilyèman nan mitan ayisyen ki se espesyalis lan sante tankou doktè, enfimyè, elatrye. Akoz de deba ak echanj sa yo genyen anpil teori ak kesyon ki poze nan mitan ayisyen ki anndan tankou sa k deyò. Yon bagay ki klè seke gen moun anndan peyi a tankou nan diaspora a ki kòmanse panike lè ou kòmanse pale ou diskite sou Ebola. Se yon virus ki pokò genyen gerizon klè pouli e li tiye 96 pousan moun ke li enfekte e rantre sou yo. Kesyon valid ke doktè ak espesyalis ayisyen ki nan lasante a poze se: Kijan fè ke lè nasyonzini te finn lage kolera an Ayiti, li pat fè apèl a doktè, e lòt espesyalis ayisyen nan lasante ki nan diaspora a? Poukisa se koulye a yap fè sa ak Ebola?

Yonn nan bagay ke ayisyen pè e rezon ke yo jwenn sou sa, sè ke jefò sa yo ke nasyonzini ap deplwaye pou chache volontè ayisyen pou al travay nan peyi Afrik delwès kote Ebola ap fè dega sè ke se yon fason pou MINUSTAH kapab sèvi avèk yo pou di ke se yo ki mennen Ebola a an Ayiti lòske yo déjà konnen ke li la e ke sòlda MINUSTAH yo ki soti nan zone Ebola yo déjà lage virus la an Ayiti e se sòlda MINUSTAH ki lage l.

Nan rapò ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an fè an Setamb 2014, nan pati kote l ap demontre konbyen sòlda etranje ki an Ayiti anndan MINUSTAH, li di ke misyon an genyen ladan l anpil sòlda ki soti nan peyi ke Ebola ap fè dega tankou: MINUSTAH genyen 129 solda ki soti Senegal, 30 ki soti Nigeria, 16 ki soti Guine, 122 kisoti Cote d’Ivoire, 43 ki soti Mali e 38 ki soti nan peyi Niger. Malgre plizyè demand ki fèt ,yo pa kap bay repons si wi ou non sòlda peyi Ebola ki nan MINUSTAH yo enfekte ou pa enfekte. Malgre anpil jefò pa gen repons dirèk ki bay sousa. Repons sou zafè rotasyon sòlda yo, sa vle di sa k ap rantre ak sa k ap soti pa klè ditou, sofke MINUSTAH di ke yo kanpe sou zafè rotasyon yo. Bò kote panou nou dekouvri dapre yon sous nou ke genyen 60 solda MINUSTAH ki te ale an vakans lakay yo nan peyi Ebola ki tounen an Ayiti pa gen 21 jou. Bagay sa bay gwo tèt chaje paske nou pa konnen eske yo teste mesyedam sa yo pou konnen si yo enfekte ak Ebola. Ayisyen enkyè tou parapò ak ONG yo ki gen biwo nan peyi Ebola yo e k ap transfere moun pasipala. Li posib ke ONG sa yo ki nan peyi Ebola yo kapab transfere moun yo ki enfekte pou vin travay anAyiti. Bagay sa ap bay gwo tèt chaje tou.

Si Ebola parèt tèt li an Ayiti nan semèn kap vini  yo ,sa pral kreye gwo pwoblèm pou MINUSTAH ak katye jeneral nasyonzini nan Nouyòk paske sa t ap yon dezyèm katastròf pou peyi dayiti ke yo t ap responsab. Nou deja konnen ki jan epidemi kolera ke MINUSTAH lage domaje l se pousa gwo zotobre nasyonzini yo deside redwui misyon sa a e yo pral fèmen li akòz de kredibilite total ke li pèdi nan mitan ayisyen akoz de kolera ke yo lage ak lòt zak malonèt tankou kadejak sou fanm e sou ti gason.

Chak ayisyen ak zanmi peyi dayiti dwe travay ansam pou pran tout dispozisyon pou ampeche ke Ebola sa a debake nan peyi dayiti nan bay kout men pou ede ranfòse kapasite peyi a pou l kapab goumen kont nouvo kalite de menas sa yo ke virus ak bakteri reprezante. Nou dwe sonje e pa bliye kijan virus VIH, alepòk yo te rele li 4H (yonn nan H yo te vle di Ayisyen) te kraze mache touristik nou. Alepòk tout touris alman ak kanadyen ki te konn debake nan Karayib la se an Ayiti yo te debake nan mwa Novamb-Mas. 4H la te fè yo kite peyi nou pou Sendomeng. Sa te reprezante yon gwo defisi pou ekonomi nou ; Nou sonje tou kijan virus ki te pote non lafièv pòsin nan te touye tout kochon kreyòl nou yo. Desizyon sa a te destabilize ekonomi peyizan peyi dayiti yo paske kochon kreyòl yo te kòmkidire labank peyizan yo ; Nou pa dwe bliye tou kijan virus ke yo rele grip aviè a te fè nou pèdi twaka poul ke nou genyen e kijan yo te afekte nou tou nan zafè ze. Sa te fòse nou kòmande plis pase US$450 milyon dola poul ak ze sendomeng chak ane. Epi lòt jou a, nou wè ke virus chickoungounya a debake sou nou. Sepa ni 2, ni 3 moun ke chickoungounya ap touye nan peyi dayiti a nan Karayib la. Depi ke ou genyen yon lòt maladi e chikoungounya a rantre anndan kò ou, ou gen anpil chans pèdi lavi w. Se yon moustik ke yo rele tig k ap bonbade nou ak chikoungounya. Jodi a Ayiti p ap kapab resevwa yon chay ki lou tankou Ebola. Nou panse ke anplis de mezi ke nou dwe pran pou pwoteje tèt nou antan ke peyi. Óganizasyon OEA ak CARICOM ta dwe devlope yon bon estrateji rejyonal pou konbat e pou yo elimine nouvo danje sa a yo ke virus ak bakteri yo reprezante. 

Politique de Prévention d'une épidémie de l’Ebola en Haïti: 55 Propositions de Stanley Lucas


Malgré les progrès enregistrés, la situation de la république d’Haïti est fragile après le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 et la propagation du choléra par les soldats népalais des Nations Unies. Depuis quelques temps les virus et bactéries constituent une menace de sécurité nationale pour la république d’Haïti. Notre pays doit prendre toutes les mesures pour prévenir l’entrée sur le sol national du virus Ebola qui tue des milliers de personnes en Afrique de l’Ouest. Une des inquiétudes c’est que la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) a dans son personnel des dizaines de personnes venant dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ou l’Ebola fait rage. Certains d’entre eux sont rentres récemment de vacances Haiti en provenance de leur pays. En analysant les responsabilités récentes des soldats de la MINUSTAH dans l’épidémie de choléra c’est carrément inacceptable. En attendant de faire le suivi de ce dossier, pour éviter le pire, les mesures suivantes sont nécessaires :

Ministère de la Sante Publique
1.     Séminaires spéciaux pour le personnel de nos centres de santé, dispensaires, hôpitaux et pour les membres les Association des Médecins Haïtiens et infirmières d’Haïti et de la diaspora sur a. Comment identifier les symptômes de l’Ebola ? b. Comment gérer l’Ebola dans nos centres de sante en cas d’épidémie c. Mise en place de procédures pour le personnel de santé d. Mise en place de procédures pour créer des sections d’isolement dans les institutions de santé publique d. Mettre en place une structure de suivi et d’évaluation nationale avec les ministères concernes.
2.     Créer une coordination technique nationale publique-privee pour la prévention de l’Ebola et une stratégie de communication pour tenir informer la presse, la population et les institutions de l’état.
3.     Cree une unité mobile de contrôle dans chacun de nos ports, aéroports et sur la frontière avec les ministères concernes.
4.     Contrôler, évaluer, tester et isoler les soldats et le personnel civil de l’Afrique de l’Ouest qui viennent des pays de l’Ebola (Guinée, Cote d’Ivoire, Nigeria, Mali etc.) qui sont dans la MINUSTAH
5.     Enquêter avec le ministère de l'intérieur sur les déplacements récents en Haïti des soldats et du personnel civil de la MINUSTAH
6.     Contrôler, évaluer, tester et isoler le personnel des ONGs qui sont en Haïti et qui ont des annexes dans les pays de l’Ebola de l’Afrique de l’Ouest

Ministère des Affaires Étrangères
1.     Prendre toutes les dispositions pour que la MINUSTAH donnent toutes les informations au gouvernement concernant les soldats et le personnel civil de la MINUSTAH qui font partie des pays de l’Ebola de l’Afrique de l’Ouest ou ayant fréquente ces pays
2.     Demander aux Missions diplomatiques accréditées en Haïti de fournir toutes les informations sur les transferts récents de leur personnel ayant séjourne récemment dans les  pays  l’Afrique de l’Ouest au cours des trois derniers mois.
3.     Interdire la rentrée dans en Haïti de tout personnel diplomatique étranger ayant fréquente les pays de l’Ebola au cours des trois deniers mois.
4.     Informer les partenaires d’Haïti au niveau bilatéral et multilatéral de la position du gouvernement en matière de prévention de l’Ebola.
5.     Collecter les informations sur les transferts opérés dans les secteurs religieux. Les pasteurs, prêtres et sœurs sont souvent transfères dans des pays ou sévit le malheur et le désespoir. Prendre toutes les dispositions pour bloquer les transferts de ces religieux ayant fréquente les pays de l’Ebola vers Haïti.
6.     Initier des contacts avec l’ONU, l’OEA, l’OMS, l’USAID et les PAHO sur une politique de prévention régionale.

Ministère du Commerce
1.     Informer les compagnies aériennes que le gouvernement Haïtien interdit l’escale en Haïti de tout avion ayant fait escale dans les pays où sévit l’Ebola
2.     Informer les compagnies maritimes que le gouvernement Haïtien interdit l’entrée dans nos ports de tout bateau ayant fait escale dans les pays de l’Ebola.
3.     Rencontrer les Chambres de Commerce pour établir un partnership public-prive sur la meilleure façon de prévenir l’Ebola tout en protégeant les intérêts économiques du pays
4.     Renforcer le contrôle des importations particulièrement les viandes.
5.     Mettre en place avec le ministère de la sante publique et des TPTC des procédures pour le transport public.
6.     Travailler avec la sante publique et le secteur pive pour garantir la disponibilité des produits commerciaux capables de tuer le virus.

Ministère de l’Intérieur
1.     Mettre en place un plan d’urgence interministérielle au niveau régional et pour chaque municipalité sous la direction du délègue et du directeur départemental de la sante publique pour la prévention de l’Ebola. Chaque directeur départemental des ministères et de la police doit connaître leur rôle par cœur dans cette politique de prévention.
2.     Mettre des procédures pour un contrôle plus rigide des ONGs et de leur personnel au niveau régional et municipal
3.     Etablir une basée de données et de ressources régionales et municipales
4.     Travailler avec le ministère de la Sante publique sur un plan pour transformer les abris des saisons cycloniques en centre d’isolement dans le cas ‘une épidémie.
5.     Travailler avec le ministère de la sante publique pour mettre en place un système de communication interne et externe.
6.     Travailler avec les ministère du commerce, la sante et les mairies sur la gestion des marches publics

Ministère des Finances
1.     Préparer un budget spécial pour la prévention de l’Ebola et avec un scenario ou le virus rentre dans le pays
2.     Discuter avec la BID et la Banque Mondiale des ressources d’appui nécessaires
3.     Revoir dans ce contexte avec le ministère du commerce et des TPTC nos accords avec les compagnies aériennes.

Ministère de l’Education Nationale
1.     Préparer de concert avec la sante publique et l’information un plan d’information-formation pour les directeurs d’école, les professeurs et les eleves sur l’Ebola prévention-gestion
2.     Mettre en place des procédures à suivre par les écoles, parent et élèves en cas d’épidémie
3.     Préparation d’un petit module pour les écoles sur les virus et bactéries et les dangers qu’ils représentent pour notre avenir en tant que société (4H, Fièvre porcine, Grippe aviaire, Cholera, Ebola etc.)
4.     Travailler de concert avec le ministère de la sante public et les syndicats d’enseignants un plan conjoint

Ministère de l’Information
1.     Plan d’information a mettre en place de concert avec le ministère de la sante publique comprenant a. la prévention b. Quoi faire en cas d’épidémie
2.     Plan de mobilisation de la presse parlée, écrite et télévisée
3.     Plan pour une utilisation maximale des medias d’état
4.     Documentaires d’éducation et de formation

Ministère des Travaux Publics
1.     Mobiliser les ressources logistiques disponibles
2.     Travailler avec DINEPA pour la protection de nos sources d’eau
3.     Revoir la politique de gestion de nos déchets
4.     Renforcer avec la sante  publique la politique sanitaire
5.     Formation pour nos bayakou

Ministère des Affaires Sociales
1.     Travailler avec la sante publique, le secteur prive et les syndicats pour développer des procédures  en vue de protéger les patrons et les travailleurs.
2.     Préparer avec l’Ibesr des procédures de prévention et de gestion de l’Ebola pour les orphelinats et Centres d’Accueil.
3.     Développer a l’hôpital de l’OFATMA des procédures pour accueillir les travailleurs en cas d’épidémie de concert avec la sante public, les syndicats et le secteur prive.

Ministère de la Diaspora
1.     Travailler avec les associations des médecins, infirmières et autres associations de la diaspora pour a. identifier les ressources humaines et autres disponibles b. Elaborer une stratégie de contribution de la diaspora pour la prévention et la gestion en cas d’épidémie c. pour la mise en œuvre d’une stratégie de communication allant dans les deux sens.
2.     Préparer un pont entre la diaspora et Haïti pour une réponse rapide et efficace en cas d’urgence
3.     Superviser les développements de l’épidémie de concert avec les associations de médecins et des infirmières a l’étranger dans les poches ou l’épidémie de l’Ebola est déjà présente.
4.     Publier des notes alertes constantes dans la diaspora
5.     Organiser des présentations dans les communautés de la diaspora.
6.     Travailler avec la santé publique et l'intérieur dans le cas ou des Haïtiens laissent massivement le pays.

Ministère de la Culture
1. Travailler avec le ministère des affaires étrangères et des cultes pour former nos hougans et bobo pour que leurs contributions soient constructifs et non destructifs
Utiliser les artistes et les lieux de culture et loisirs comme des outils de formations et de transmissions de connaissances sur l'Ebola pour la prévention et sauver des vies humaines​

Ministère des Sports
1. Travailler avec le Comite Olympique Haïtien, les 19 Fédérations sportives, la section service civique et protection civile du ministère de l'intérieur, la santé publique, le ministère de l'éducation nationale pour développer une politique nationale de prévention et de gestion de l'Ebola pour les jeunes
Ministère de l'Agriculture
1.     ​Preparer un plan et des procédures pour gérer les animaux capables de transmettre l'Ebola.
2.     Evaluer la présence des chauve souris porteur du virus
Ministère de la Justice
1. Travailler avec le Conseil Supérieure de la Police pour garantir que l'institution policière adopte un plan de sécurité et des procédures internes pour chaque poste de police en vue de protéger chaque policier et garantir qu'ils seront prêts pour gérer les pressions du moment.​